fbpx

Privat

Företag

Mr.T LOGO

Priser- betalningsvillkor


Betalning sker enligt av Kund vald betalmetod via Klarna, kreditkort eller genom fakturering.Priser och betalningsvillkor: Priserna för Tjänsterna följer i första hand av Avtalet och i andra hand, om inget särskilt pris har avtalats, av vid var tid gällande prislista på Webbplatsen. Priserna inbegriper inte eventuellt RUT-avdrag men inkluderar mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattesats.Mr.T service har rätt att justera prislistan avseende avtalade Tjänster. Sådan justering meddelas Kunden senast en (1) månad i förväg innan de nya priserna börjar tillämpas.Kunden ska till Mr.T utge ersättning för utförda Tjänster enligt vid var tid gällande priser som följer av Avtalet.Betalning sker enligt av Kund vald betalmetod via Klarna, kreditkort eller genom fakturering.Fakturering sker enligt specificerad faktura. Fakturan ska betalas inom tio (10) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.Eventuella invändningar från Kunden mot erhållen faktura ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.I de fall Kunden är en privatperson tillämpar Mr.T RUT-avdrag avseende Tjänsterna såvida Kunden inte meddelat Mr.T att den inte vill att RUT-avdrag ska tillämpas. Det åligger Kunden att informera Mr.T om Kunden inte avser att utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna. Det är Kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskridits. För det fall Skatteverket av någon anledning inte berättigar Kund till skattereduktion, ska Kunden till Mr.T erlägga det obetalade beloppet enligt vad som anges på fakturan.REKLAMATION, SKADEANMÄLAN OCH DRÖJSMÅLÄr Tjänsterna felaktigt utförda utan att det beror på något förhållande på Kundens sida ska Kunden inom skälig tid, och under alla omständigheter inom fem (5) dagar, reklamera felet skriftligen till Mr.T genom mrt@mrtservice.seVid fel i Mr.T service utförande av en eller flera Tjänster ska  mr.T service ges möjlighet att avhjälpa felet. Om felet inte kan avhjälpas, eller om felet kvarstår efter Mr.T service försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte har givit Mr.T service tillfälle att avhjälpa felet. Om det visar sig att det inte föreligger något fel i utförandet av den aktuella Tjänsten ska Kunden ersätta Mr.T för de kostnader som Mr.T service åsamkats i samband med besöket.Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Mr.T service utförande av Tjänsterna utgår endast om Kunden kan visa att Mr.T service orsakat den påstådda skadan. Uppkommer dröjsmål som inte beror på något förhållande på Kundens sida har Kunden rätt till återbetalning av det försenade eller inställda Tjänstetillfället.ANSVARSBEGRÄNSNINGMr.t service har en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till de Tjänster som Mr.t service tillhandahåller Kunden. Mr.t service ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel i Mr.t service utförande av Tjänsterna. Mr.t service ansvarar aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.Mr.t service totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).Ansvarsbegränsningen i punkterna 10.1 och 10.2 gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på Mr.t service sida eller annars följer av tvingande lag.Mr.t service ersätter inte skador som uppkommit på grund av: (i) att Kunden brustit i sina åtaganden enligt punkten 3 ovan; eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. Mr.t service ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärdering och ersättning sker i enlighet med villkoren i Mr.t service vid var tid gällande ansvarsförsäkring.Mr.t service ska inte ansvara för skada vid dröjsmål i utförandet av Tjänsterna om Mr.t service kan visa att dröjsmålet beror på omständighet utanför Mr.t service kontroll (såsom eldsvåda, sjukdomsspridning, arbetskonflikt, blockad, eller ändrad myndighetsbestämmelse) och som Mr.t service inte skäligen kunde förutse när Avtalet ingicks eller när Tjänsterna utfördes och vars följder Mr.t service inte skäligen kunde undvikit eller övervunnit.


Tack för att du valde oss!

Offertförfrågan

Namn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Privat

Företag